Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Tomas Klimes 

RECHTSANWALT / ADVOKÁT

"Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode." Winston Churchil
1 / 2
DIPL.-JUR. TOMÁŠ KLIMEŠ
Rechtsanwalt / Advokát

Som advokát slovenského pôvodu, sídlo mojej kancelárie je v Dortmunde, SRN. Komunikujem a jednania vediem v nemeckom, slovenskom a anglickom jazyku.

Ťažisko mojej činnosti ako právnik v Nemecku tvorí poradenstvo slovenským a českým firmám, podnikateľom v nemeckom práve. Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi (napr. finančným úradom, úradom práce - Bundesagentur für Arbeit, SOKA-Bau, pri žiadosti o vydanie povolenia na vysielanie pracovníkov /Antrag auf Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis - AÜG, colným úradom - Hauptzollamt, prokuratúre a nemeckým súdom).
2 / 2
DOVOĽTE MI,
ABY SOM VÁM POMOHOL.

Ponúkam právnu pomoc v Nemecku a aj právne zastúpenie klientov pred nemeckými úradmi.
Vymáhanie pohľadávok Nemecké obchodné právo Stavebné právo Personálny lízing Pracovné právo Doplňujúce služby Kooperačný partner

Vymáhanie pohľadávok

Ponúkam Vám kvalifikované a efektívne vymáhanie pohľadávok v Nemecku (mimosúdne, súdne, platobným rozkazom). Vyštudoval som a pracovné skúsenosti ako advokát som nadobudol v Nemecku.

 • Komunikácia s Vami može byť samozrejme vo Vašom materinskom jazyku - v slovenčine alebo češtine.
 • Vaše pohľadávky budem efektívne a rýchle vymáhať pomocou právnickeho listu.
 • Zistím na objednávku adresy Vašich „stratených“ dlžníkov v Nemecku, sprostredkujem informácie z nemeckého obchodného registra, hospodárskeho registra, ako aj informácie o platobnej schopnosti Vašich zákazníkov a partnerov.
 • Ak bude nutné alebo želateľné, aby ste problém riešili súdnou cestou – budem Vás zastupovať kompetentne, motivovane a cieľavedome.
 • Opatrenia na vymáhanie pohľadávok urobim efektívne a úsporne, ale dôrazne, budem ich sledovať až do ich úplného vyrovnania.
 • Ako Váš právnik budem pracovať hospodárne a budem dbať na to, aby Vám nevznikli vysoké náklady. Pri úspešnom vymožení pohľadávky zaplatí Váš dlžník moju odmenu a výdavky súdu, exekútora, atď.
 • Presuňte Vaše pohľadávky do mojich kompetentných rúk. Odbremente Vašu firmu – už žiadne neuhradené pohľadávky a frustrácia po výhovorkách a prázdnych prísľuboch Vašich zákazníkov.
 • Váš čas a Vašu silu budete mocť venovať Vašej firme, Vášmu podnikaniu.

Nemecké obchodné právo

Poskytujem vysokokvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie Vašich záujmov v nemeckom obchodnom práve:

 • Príprava a spracovanie právnych dokumentov, právne posúdenie zmluvných dokumentov (právo nehnuteľností, podnikové právo, obchodné právo, pracovné právo, atď)
 • Príprava, posúdenie a prispôsobenie všeobecných obchodných podmienok (VOP) / Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 • Právo obchodných spoločností (založenie, poradenstvo a právne spravovanie spoločnosti (napr. GmbH), dcérskej spoločnosti alebo zastúpenia v Nemecku)
 • Obchodné právo
 • Franchise
 • Právo obchodného zastúpenia
 • Získavanie informácii z nemeckého obchodného registra (výpisy z obchodného registra)
 • Zastupovanie pri súdnych sporoch v Nemecku

Stavebné právo

Ďalšiu špeciálnu oblasť našej právnej kancelárie tvorí poradenstvo a zastúpenie slovenských podnikateľov a firiem, pri mimosúdnych a súdnych právnych sporoch v zmluvách o dielo, otázkach o odmenách, stavebných nedostatkoch, ako aj v otázkach ručenia v nemeckom práve v týchto oblastiach:

 • Werkvertrag / zmluva o dielo
 • Bauvertrag / stavebná zmluva - návrh a kontrola
 • VOB/B - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
 • Abnahme des Werkes / prevzatia diela, § 640 BGB a § 12 VOB/
 • stavebné nedostatky
 • Abrechnung, Schlussrechnung des Unternehmers, § 14 VOB/B - vyúčtovanie, záverečná faktúra firmy
 • vyplatenie odmeny, § 641 BGB a § 16 VOB/B
 • premlčanie vyplatenia odmeny
 • súdne a mimosúdne presadenie platobného nároku zo zmlúv o dielo a stavebných zmlúv podľa nemeckého práva

Okrem toho zastupujeme práva našich mandantov pred nemeckými úradmi v prípade vyšetrovania, ako aj pred nemeckymi sudmi, hlavne v týchto oblastiach:

 • SOKA-Bau („Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft“)
 • Baubetriebeverordnung (BaubetrV)
 • Anhörungsbogen / vyšetrovací formulár
 • Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) – zakon o boji proti čiernej práci

Radi zodpovieme Vaše právne dopyty. Komunikácia samozrejme može prebiehať v slovenskom jazyku. Uveďte, prosím, už v kontaktnom formulari najdôležitejšie údaje: aké výkony ste pre zadávateľa, objednávateľa vykonali, či existuje písomná zmluva, poslali ste dlžníkovi faktúry, aké vysoké sú pohľadávky. K Vašim dopytom sa vyjadríme čo najskôr.

Personálny lízing

Jedna z našich špeciálnych oblastí: Právna oblasť vysielanie, vypožičiavanie pracovníkov, personálny lízing (Arbeitnehmerüberlassung)

Vysielanie pracovníkov, obzvlášť zo zahraničia do Nemecka, je špeciálna právna matéria. Obsahuje množstvo komplikovaných predpisov z EU-práva, z nemeckého pracovného, sociálneho, daňového a trestného práva.

Formálne chyby v oblasti obchodného modelu vysielania pracovníkov do zahraničia môžu mať práve na začiatku činnosti mnohonásobne negatívne následky, ktoré sa už neskôr nedajú revidovať.

Spolkový úrad práce môže odmietnuť vydať povolenie na vysielanie pracovníkov z formálnych dôvodov. Nemecké orgány (colná správa ako policajný orgán, nemecké daňové orgány a orgány sociálneho zabezpečenia) vedú mnohé trestno-právne stíhania pri previneniach voči nemeckým zákonom proti zahraničným firmám a narúšajú kontrolami a zisťovaniami na stavbách ich obchodnú činnost, čím sú obchodní partneri často odradení od ďalšej spolupráce.

Chybné a nevýhodné dohody v zmluvách, často podpísane zahraničnými vysielateľmi bez predchádzajúceho preverenia a ozrejmenia právnikmi, ktorí sú kompentní v nemeckom práve, môžu viesť k vysokým finačným stratám, až k úplnej strate platobných nárokov zahraničného vysielateľa voči nemeckému vypožičiavateľovi.

Naša právnicka kancelária úspešne roky radí a zastupuje mimosúdne a pred súdom firmy, obzvlášť so sídlom na Slovensku a to hlavne v oblasti vysielania pracovníkov do Nemecka a sprevádza ich právne v Nemecku počas ich hospodárskeho rastu.

Poradíme Vám, samozrejme aj v slovenskom jazyku, ako treba po právnej stránke konať v oblasti vysielania praconíkov. Radi prevezmeme Vaše právne zastúpenie v týchto oblastiach:

 • zákon o vysielaní pracovníkov / Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
 • Spolkový úrad práce / Bundesagentur für Arbeit
 • povolenie na vysielanie pracovníkov do zahraničia (žiadosť, predĺženie povolenia, odvolanie) / Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis (Antrag, Verlängerung, Rücknahme)
 • daňová povinnosť (Lohnsteuer, EStG, Haftung, Doppelbesteuerungsabkommen)
 • profesné združenia / Berufsgenossenschaft
 • formulár A 1
 • Equal Pay
 • zmluva o vysielaní pracovnikov (vypracovanie a preverenie ) / Arbeitnehmerüberlassungsvertrag
 • vzorová zmluva o prenajímaní pracovníkov / Leiharbeitsvertrag
 • vzorová zmluva o vysielaní pracovníkov / Überlassungsvertrag
 • Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG)
 • zákon o boji proti čiernej práci / Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)
 • kolektívna zmluva
 • minimálna mzda
 • nasadenie pracovníkov nad rámec zmluvy o dielo / pracovnej zmluvy
 • colný úrad / Hauptzollamt
 • Zastupovanie na súdnych konaniach v Nemecku

Pracovné právo

Rád Vám poradím a s vysokým nasadením Vás kompetentne zastúpim v Nemecku, aj pri národných a medzinárodných problémoch v pracovnom práve, s ťažiskom najmä na:

 • Vypracovanie, posúdenie a prerokovanie pracovných zmlúv
 • Právne dokumenty týkajuce sa skončenia pracovného pomeru
 • Napomenutia
 • Skončenie pracovného pomeru a ochrana pre vypoveďou
 • Zmluva o skončení a odstupné
 • Pracovný posudok
 • Právne poradenstvo v oblasti vnútropodnikových zmlúv a služobných zmlúv, aj v oblasti outsourcingu
 • Kompletné poradenstvo v oblasti sprostredkovania a nasadenia odborných sil – aj z Českej republiky a Slovenska – hlavne v oblasti zdravotníctva (lekári, zdravotné sestry a opatrovateľky), pôsobenie inžinierov, remeselníkov
 • Obchodní zástupcovia
 • Zastupovanie pri procesoch

Doplňujúce služby

Ak by ste Váš problém nevedeli zaradiť do uvedených oblastí, aj tak ma, prosím, oslovte. Určite nájdeme pre Váš problem riešenie.

Vo vybraných prípadoch Vás možem zastupovat aj v trestnom práve alebo v správnom práve.

Alebo Vám môžem odporučiť kompetentného a skúseného nemeckého, českého alebo slovenského kolegu.

Kooperačný partner

Ako kooperačný partner budem rád k dispozícii kolegom právnikom, audítorom a daňovým poradcom, hlavne zo Slovenska a Českej republiky.

Rád prevezmem v prípade potreby zastúpenie na súde alebo pri mimosúdnom rokovaní. Aj podpora s expertízou k nemeckému právu je možná.

V prípade záujmu ma kontakujte telefonicky alebo prostredníctvom formuláru.

Content © 2012-2024 by Tomas Klimes
Designed by DELPHINE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Linked IN
IMPRESSUM